:

FRUITS

Release date:2018.10.10

 

Red Fuji apple 1.3Yuan/500g Green apple 2.5Yuan/500g
Kyoho Grape 0.5Yuan/500g Golden Finger Grape 1Yuan/500g
Homemade raiser 1.3Yuan/500g Pineapple 2.5Yuan/500g
Lily 1.3Yuan/500g Oranges (Yunnan) 1.3Yuan/500g
Plum 0.5Yuan/500g Pineapple (Taiwan) 0.5Yuan/500g
Cherry (USA) 1.3Yuan/500g Cherry (USA) 1.3Yuan/500g
Red Fuji apple 1.3Yuan/500g Green apple 2.5Yuan/500g
Kyoho Grape 0.5Yuan/500g Golden Finger Grape 1Yuan/500g
Homemade raiser 1.3Yuan/500g Pineapple 2.5Yuan/500g
Lily 1.3Yuan/500g Oranges (Yunnan) 1.3Yuan/500g
Plum 0.5Yuan/500g Pineapple (Taiwan) 0.5Yuan/500g
Cherry (USA) 1.3Yuan/500g Cherry (USA) 1.3Yuan/500g
Red Fuji apple 1.3Yuan/500g Green apple 2.5Yuan/500g
Kyoho Grape 0.5Yuan/500g Golden Finger Grape 1Yuan/500g
Homemade raiser 1.3Yuan/500g Pineapple 2.5Yuan/500g
Lily 1.3Yuan/500g Oranges (Yunnan) 1.3Yuan/500g
Plum 0.5Yuan/500g Pineapple (Taiwan) 0.5Yuan/500g
Cherry (USA) 1.3Yuan/500g Cherry (USA) 1.3Yuan/500g
Red Fuji apple 1.3Yuan/500g Green apple 2.5Yuan/500g
Kyoho Grape 0.5Yuan/500g Golden Finger Grape 1Yuan/500g
Homemade raiser 1.3Yuan/500g Pineapple 2.5Yuan/500g
Lily 1.3Yuan/500g Oranges (Yunnan) 1.3Yuan/500g
Plum 0.5Yuan/500g Pineapple (Taiwan) 0.5Yuan/500g
Cherry (USA) 1.3Yuan/500g Cherry (USA) 1.3Yuan/500g
Red Fuji apple 1.3Yuan/500g Green apple 2.5Yuan/500g
Kyoho Grape 0.5Yuan/500g Golden Finger Grape 1Yuan/500g
Homemade raiser 1.3Yuan/500g Pineapple 2.5Yuan/500g
Lily 1.3Yuan/500g Oranges (Yunnan) 1.3Yuan/500g
Plum 0.5Yuan/500g Pineapple (Taiwan) 0.5Yuan/500g
Cherry (USA) 1.3Yuan/500g Cherry (USA) 1.3Yuan/500g